Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.1.2024. Viimeisin muutos 30.1.2024

1. Rekisterinpitäjä

Haituva Graphics toimii henkilötietojen käsittelijänä sekä rekisterinpitäjänä.

Haituva Graphics
Vaajarinne 9 B 10
40800 Vaajakoski
Y-tunnus: 2663222-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heini Kurtti
045 1317147
kurttiheini@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, sidosryhmärekisteri

4. Mitä tietoa keräämme ja miksi

Yhteydenotto / tarjouspyynnöt:
Kun sivuston käyttäjät jättävät yhteydenotto- tai tarjouspyynnön sivustolle, keräämme lomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Lisäksi voimme tallentaa seuraavat asiakastiedot:
Yrityksen nimi ja siihen liittyvät muut yhteystiedot

Tietoja kerätään:
– Asiakas-suhteiden ylläpitoa
– Tilastointia, suunnittelua sekä seurantaa
– Laskutusta ja perintää
– Muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiä tehtäviä varten

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

5. Tietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterien tietoja ei siirretä Eu:n tai ETA:n ulkopuolelle

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen kohdassa 4 kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

8. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö rekisteristä vastaavalle pitäjälle

9. Rekisterin tietoryhmät

Palvelussa käsitellään käyttäjän yhteystietoja sekä muita käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

10. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö- ja yritystietoja kerätään käyttäjältä yhteydenpidon yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

12. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Haituva Graphics , Vaajarinne 9 B 10, 40800 Vaajakoski.

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Haituva Graphics kehittää palvelujaan jatkuvasti pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.